Plac Piastowski
89-604 Chojnice
tel./fax 052 397 94 20
052 397 75 06
Zapraszamy Państwa serdecznie do naszej
restauracji oraz do pubu.
Gwarantujemy spokój i niezapomniane chwile
w bardzo miłej atmosferze.
Fotogaleria


WI-FI darmowy internet bezprzewodowy
Płatności obsługuje PolCard
$v) { ${$k} = $v; } mysql_connect("localhost","foto","FoTo555"); mysql_select_db("fotogaleria"); mysql_query("SET NAMES latin2"); #print mysql_error(); if (!class_exists("smarty")) require_once('Smarty.class.php'); $smarty = new Smarty; $smarty -> caching=false; #if ($id_gal==20) $smarty -> debugging = true; if (isset($_GET['debug_gal'])) $smarty -> debugging = true; list($dir,$tab,$url,$uri,$one_tr,$tlumacz) = @mysql_fetch_row(@mysql_query("select katalog,tabela,url,uri_to_".$typ.",one_tr, tlumacz from foto_tabele where id='$id_gal'")); print mysql_error(); if ($tlumacz == true) { $lg = ($_GET['l'] == "en" ? "en" : false); if( isset( $_GET['lg'] ) ) { $lg = ( in_array( $_GET['lg'], array( "de","en" ) ) ? $_GET['lg'] : "pl" ); } } else $lg = false; list($uri_kartki) = @mysql_fetch_row(@mysql_query("select uri_to_kartki from foto_tabele where id='$id_gal'")); $smarty_dir = $dir; $smarty -> assign('uri_kartki',$uri_kartki); $smarty -> assign('dir',$dir); $smarty -> assign('url',$url); $smarty -> assign('uri',$uri); $smarty -> assign('one_tr',$one_tr); $smarty -> assign('id_kat',$id_kat); $smarty -> assign('id_fot',$id_fot); $tb["kat"] = "foto_".$tab."_kat"; $tb["zdj"] = "foto_".$tab."_zdjecia"; $tb["aut"] = "foto_".$tab."_autor"; $tb["wys"] = "foto_".$tab."_wyslane"; ?> assign('kat_fot',1); if( isset( $_GET['top'] ) ) { $top = mysql_fetch_assoc( mysql_query( "SELECT kategoria FROM $tb[kat] WHERE nazwa = '".addslashes( $_GET['top'] )."'" ) ); } $r = mysql_query( $q = "select $tb[kat].kategoria".((($lg == "en" or $lg=="de" ) and $tlumacz) ? "_$lg as kategoria " : false)." , max( $tb[kat].data ) as maxdata from $tb[kat] where $tb[kat].".$typ."='1' and $tb[kat].status='1' ".( isset( $top['kategoria'] ) ? " AND kategoria = '".$top['kategoria']."' ": false )." group by $tb[kat].kategoria order by maxdata DESC, $tb[kat].id_kat DESC"); //if( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "83.18.81.118" ) print $q; $top_kat = array(); while($t = mysql_fetch_array($r)) { $top_kat[] = $t['kategoria']; } $smarty -> assign('top_kat',$top_kat); #if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "83.18.81.118" ) # print $query; $RAND = array(); if( $tab != "chinfo" ) { $query = "select kat.id_kat, zdj._file from ".$tb['kat']." as kat LEFT JOIN ".$tb['zdj'] ." as zdj ON zdj.status='1' and kat.id_kat = zdj.id_kat WHERE 1 ".($tab == "poznajswiat" ? " and zdj.id_art > 0 " : "" )." group by zdj.id_kat order by zdj.losowa DESC, rand()"; $r_tmp = mysql_query( $query ); while( $tmp = mysql_fetch_assoc( $r_tmp ) ) { $RAND[$tmp['id_kat']] = $tmp['_file']; } } $r = mysql_query( $q = "SELECT $tb[kat].id_kat, $tb[kat].kategoria".((($lg == "en" or $lg=="de" ) and $tlumacz) ? "_$lg as kategoria " : false).", $tb[kat].nazwa".( ($lg == "en" || $lg == "de" ) ? "_$lg as nazwa " : false).", count($tb[zdj].id) as ilosc FROM $tb[zdj] LEFT JOIN $tb[kat] ON $tb[zdj].id_kat = $tb[kat].id_kat and $tb[zdj].status='1' where $tb[kat].status='1' and $tb[kat].".$typ."='1' GROUP BY $tb[zdj].id_kat order by $tb[kat].kategoria, $tb[kat].pozycja DESC"); #if( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "83.18.81.118" ) print $q; $all_kat = array(); $i=0; while ($t = mysql_fetch_array($r)) { if( $t['ilosc'] ) { # $tmp_r = "select if(count(*) >0,'1','0') from ".$tb['zdj']." where (DATE_ADD(data,INTERVAL 7 DAY)>now()) and id_kat='".$t[id_kat]."' and status='1'"; # if( $_SERVER["REMOTE_ADDR"] == "80.48.25.8" ) # print $tmp_r; # list($new) = @mysql_fetch_row(mysql_query( $tmp_r )); $new = 0; # if($_SERVER["REMOTE_ADDR"] == "80.48.25.8" ) # print $r_tmp."

"; $foto = $RAND[$t['id_kat']]; // list($foto) = @mysql_fetch_row(mysql_query($r_tmp)); if ($old_ != $t['kategoria']) $i=0; $old_ = $t['kategoria']; if ($id_fot_default) { # list($id_fot_link) = @mysql_fetch_row(mysql_query("select id FROM foto_".$tab."_zdjecia where id_kat='".$t['id_kat']."' order by RAND() LIMIT 1")); } $all_kat[] = array( "id" =>$t['id_kat'], "kategoria" => $t['kategoria'], "nazwa" => $t['nazwa'], "ilosc"=> $t['ilosc'], "foto" => $foto, "new"=>$new, "i" => $i, "id_fot_default" => $id_fot_link ); $i++; } } //przekazuje wszyskie kategorie $smarty -> assign('all_kat',$all_kat); if ($fot_katlista_szablon) { $smarty -> display($fot_katlista_szablon); } else { $smarty -> display("fot_katlista.tpl"); } ?>

 
   
 

 
   
 

 
   
 
Hosting, systemy internetowe